Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Trọng Lưu
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp (SEICO) :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Trọng Lưu; Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
96 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng, Thực trạng công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp (SEICO), Một số giải pháp hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp (SEICO)
1.Thanh quyết toán2.Hợp đồng xây dựng3. Công ty Cổ phần nhà khung thép và thiết bị công nghiệp (SEICO)
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT8048

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008048;