Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Hồng Quân
Hoàn thiện công tác quản lý khai thác hệ thống chiếu sáng đô thị tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh. :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Phạm Hồng Quân; Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quỳnh Sang. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
74 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận chung về công tác quản lý khai thác hệ thống chiếu sáng đô thị, Thực trạng công tác quản lý khai thác hệ thống chiếu sáng đô thị tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý khai thác hệ thống chiếu sáng đô thị tại Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
1.Quản lý khai thác2.Hệ thống chiếu sáng đô thị3.Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quỳnh Sang
KT8047

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008047;