Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đình Thắng
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu tại công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Đình Thắng; Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
95 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận về đấu thầu và năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp, Thực trạng năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây lắp của công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO, Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO.
1.Năng lực cạnh tranh2.Đấu thầu xây dựng3.Doanh nghiệp xây dựng4.Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng dầu khí IDICO
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT8046

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008046;