Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Minh Hoàng
Hoàn thiện công tác xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh tại Ban bồi thường Quận 1 :Luận văn thạc sỹ ngành Quản lý xây dựng /Trần Minh Hoàng; Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Phú Cường. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
91 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
Nội dung luận văn bao gồm: Cơ sở lý luận và các quy định về thu hồi đất chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất, Thực trạng công tác xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn từ năm 2005 đế năm 2021, Giải pháp hoàn thiện công tác xác định chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
1.Chi phí bồi thường2.Giải phóng mặt bằng3.Địa bàn Quận 1
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Phú Cường
KT8045

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008045;