Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phan Hữu Thắng
FDI - Nhiệm vụ kép trong bối cảnh mới =FDI - Dual task in the new context /Phan Hữu Thắng. -H. :Khoa học và Kỹ thuật,2021
403 tr. ;24 cm
Trình bày về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), mục tiêu thu hút FDI của Việt Nam. Đổi mới tư duy, thận trọng mở cửa từng bước, chào đón, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư nước ngoài vào Việt Nam. FDI và các khu công nghiệp, khu kinh tế tại Việt Nam. FDI với định hướng thu hút công nghệ cao. FDI trong đại dịch covid-19 và giải pháp của Việt Nam. Nâng cao sức cạnh tranh của môi trường đầu tư và hiệu quả vận hành quy trình hợp tác, quản lý FDI tại Việt Nam...
1.Đầu tư nước ngoài2.FDI3.Đầu tư quốc tế4.Thu hút đầu tư
332.673PH - T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009785;D.009786;