Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Viết Lâm
Giáo trình Nghiên cứu marketing /Nguyễn Viết Lâm, Vũ Minh Đức, Phạm Thị Huyền,.... -H. :Đại học Kinh tế Quốc dân,2021
842 tr. ;24 cm
Trình bày những vấn đề cơ bản của nghiên cứu marketing; xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, thiết kế dự án nghiên cứu marketing; thu thập, chuẩn bị, phân tích dữ liệu và viết báo cáo...
1.Giáo trình2.Nghiên cứu marketing3.Marketing
1.Vũ Minh Đức2.Phạm Thị Huyền
658.83NG - L

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009783;D.009784;