Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trương Thị Thuý Bình
Giáo trình Quan hệ kinh tế quốc tế /Trương Thị Thuý Bình, Nguyễn Xuân Trung, Đinh Mạnh Tuấn, Trần Quang Thắng. -H. :Tư pháp,2020
440 tr
Trình bày những vấn đề chung về quan hệ kinh tế quốc tế, quan hệ về thương mại và đầu tư quốc tế, di chuyển quốc tế về lao động, quan hệ tài chính - tiền tệ quốc tế và hội nhập kinh tế quốc tế
1.Giáo trình2.Thương mại quốc tế3.Đầu tư quốc tế4.Quan hệ kinh tế quốc tế
1.Nguyễn Xuân Trung2.Đinh Mạnh Tuấn3.Trần Quang Thắng
337.1TR - B

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009781;D.009782;