Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Ngô Thị Tuyết Mai
Giáo trình Hội nhập kinh tế quốc tế /Ngô Thị Tuyết Mai, Nguyễn Như Bình (C.b);. -Tái bản lần thứ 2, có sửa đổi bổ sung. -H. :Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,2021
496 tr. ;24 cm
Trình bày tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế; lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế; các tổ chức thương mại thế giới; Liên minh Châu Âu; hội nhập kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; hội nhập kinh tế Đông Á; các hiệp định thương mại Việt Nam tham gia; hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam
1.Kinh tế quốc tế2.Hội nhập kinh tế
337.1NG - M

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009779;D.009780;