Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Tôn Sinh Thành
Giáo trình Đàm phán quốc tế /Tôn Sinh Thành. -H. :Thế giới,2021
267 tr. ;24 cm
Giới thiệu những kiến thức cơ bản về đàm phán quốc tế: Nhập môn đàm phán quốc tế; bản chất của đàm phán quốc tế; các nhân tố khách quan chi phối đàm phán quốc tế; văn hoá và đàm phán quốc tế; tâm lý học và chiến lược trong đàm phán quốc tế. Trình bày kỹ năng và nghệ thuật đàm phán: Kỹ năng và chiến thuật đàm phán; kỹ năng thuyết phục; đàm phán đa phương; trung gian, hoà giải trong đàm phán quốc tế
1.Giáo trình2.Đàm phán quốc tế3.Đàm phán
658.4052TO - T

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009777;D.009778;