Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

McDonald, Kim Chandler
Đổi mới & sáng tạo =Innovation :Những nhà cải cách suy nghĩ, hành động và thay đổi thế giới của chúng ta như thế nào? = How innovators think, act and change our world? /Kim Chandler McDonald ; Trung Sơn dịch. -Thanh Hoá :Thanh Hoá,2017
215 tr. ;21 cm
Cung cấp những hiểu biết về sự đổi mới; hiểu rõ về cách bắt đầu suy nghĩ như một nhà đổi mới và làm thế nào để có thể hỗ trợ cho sự nghiệp và mục tiêu của doanh nghiệp; cách trau dồi sự đổi mới trong nhóm, bộ phận hoặc từng doanh nghiệp riêng qua những tấm gương đổi mới thành công trên thế giới
1.Kinh doanh2.Đổi mới3.Doanh nghiệp
658.406KI - M

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009775;D.009776;