Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Hữu Đại
Quy định về thủ tục hải quan kiểm tra, giám sát hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu /Hữu Đại (Hệ thống). -H. :Tài chính,2018
391 tr. ;30 cm
Nội dung cuốn sách bao gồm các phần chính như sau: Phần thứ nhất: Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ hai: Luật Quản lý ngoại thương và văn bản hướng dẫn thi hành Phần thứ ba: Luật Hải quan và quy định chi tiết và biện pháp thi hành Phần thứ tư: Quy định chi tiết về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Phần thứ năm: Quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Phần thứ sáu: Quy định về xử lý sau thanh tra, kiểm tra trong ngành hải quan
1.Hàng nhập khẩu2.Thuế xuất nhập khẩu3.Luật và pháp chế
343.59705HU - Đ
97860418508

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009773;D.009774;