Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Ngọc Anh
Xuất nhập khẩu thực chiến :Tấm vé tốc hành vào nghề xuất nhập khẩu, tài liệu hướng dẫn tự học xuất nhập khẩu /Phạm Ngọc Anh. -Tái bản có sửa đổi bổ sung. -H. :Tài chính,2021
479 tr. ;27 cm
Gồm 14 chuyên đề về tự học xuất nhập khẩu từ con số 0, qui trình xuất nhập khẩu, Incoterms 2020, tìm kiếm đối tác & giao dịch, đàm phán, hợp đồng và chứng từ xuất nhập khẩu, vận tải quốc tế, bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu, hạch toán quốc tế, mã HS, C/0, thuế xuất nhập khẩu, chính sách mặt hàng, loại hình xuất nhập khẩu và thủ tục hải quan
1.Xuất nhập khẩu2.Thanh toán quốc tế3.Thủ tục hải quan
382PH - A

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009771;D.009772;