Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Kourdi, Jerremy
Chiến lược kinh doanh =Business strategy :18 nhân tố hình thành quyết định chiến lược cho doanh nghiệp /Kourdi, Jerremy. -H. :Thế giới,2019
354 tr. ;24 cm
Cuốn cẩm nang về xây dựng chiến lược kinh doanh này sẽ giúp các doanh nghiệp tránh được những hệ quả khốc liệt của việc đưa ra những quyết định kém hiệu quả. Với những minh họa rõ ràng, các nghiên cứu tình huống cụ thể, 18 chương của cuốn sách giúp người đọc có một tầm nhìn tổng quát về chiến lược: cách thức phát triển và thực thi chiến lược, phân bổ nguồn lực và dẫn dắt nhân sự cho chiến lược thế nào, đổi mới sáng tạo có vai trò ra sao trong chiến lược, làm thế nào để bán hàng và marketing một cách chiến lược
1.Chiến lược kinh doanh2.Kinh doanh
658.4JE - K

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009767;D.009768;