Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Văn Nam
Giáo trình Pháp luật sở hữu trí tuệ /Trần Văn Nam, Nguyễn Thị Hồng Hạnh (C.b.); Trần Văn Hải... -Tái bản lần thứ 1. -H. :Đại học Kinh tế Quốc dân,2019
596 tr. ;24 cm
Trình bày kiến thức pháp luật Việt Nam và quốc tế về sở hữu trí tuệ, quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của WIPO..
1.Giáo trình2.Pháp luật sở hữu trí tuệ
1.Nguyễn Thị Hồng Hạnh2.Trần Văn Hải3.Lương Thị Thu Hà
346.048TR - N

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009763;D.009764;