Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Nguyễn Hợp Châu
Logistics và vận tải quốc tế :Sách tham khảo /Trần Nguyễn Hợp Châu (C.b); Nguyễn Thị Cẩm Thuỷ, Nguyễn Thị Thanh Tân, Lương Văn Đạt. -H. :Hồng Đức,2021
457 tr. ;24 cm
Giới thiệu tổng quan về logistics; nội dung chính của hoạt động logistics; vận tải đường biển trong thương mại quốc tế; vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu bằng container; vận tải hàng không trong thương mại quốc tế; gom hàng và vận tải đa phương thức; bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển
1.Logistics2.Vận tải quốc tế
1.Nguyễn Thị Cẩm Thuỷ2.Nguyễn Thị Thanh Tân3.Lương Văn Đạt
388.044TR - C

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009761;D.009762;