Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Dương Thị Liễu
Văn hoá doanh nghiệp /Dương Thị Liễu. -H. :Tài chính,2021
450 tr. ;21 cm
Trình bày tổng quan về văn hoá doanh nghiệp, các loại hình văn hoá doanh nghiệp, xây dựng và thay đổi văn hoá doanh nghiệp, lãnh đạo và văn hoá doanh nghiệp, đo lường và đánh giá văn hoá doanh nghiệp
1.Văn hoá doanh nghiệp
302.35DU - L

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009759;D.009760;