Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Văn Nam
Bài giảng Pháp luật kinh doanh quốc tế /Trần Văn Nam, Trần Thị Nguyệt. -H. :Đại học Kinh tế Quốc dân,2019
359 tr. ;24 cm
Khái quát chung về pháp luật kinh doanh quốc tế; hợp đồng kinh doanh quốc tế; hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế; hợp đồng cung ứng dịch vụ quốc tế; một số hợp đồng phổ biến trong đầu tư quốc tế; giải quyết tranh chấp trong kinh doanh quốc tế
1.Bài giảng2.Kinh doanh quốc tế3.Pháp luật kinh doanh
1.Trần Thị Nguyệt
343.07TR - N

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009755;D.009756;