Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thị Song Minh
Giáo trình hệ thống thông tin quản lý /Trần Thị Song Minh (C.b); Trương Văn Tú, Cao Đình Thi. -Tái bản lần thứ 1. -H. :Đại học Kinh tế Quốc dân,2019
503 tr. ;24 cm
Trình bày những khái niệm cơ sở về hệ thống thông tin (HTTT), các thành phần công nghệ của HTTT, các HTTT dưới góc độ quản lý và ra quyết định, các HTTT ứng dụng trong kinh doanh, phát triển các HTTT trong tổ chức, quản trị các nguồn lực và vấn đề an toàn HTTT
1.Giáo trình2.Hệ thống thông tin quản lý
1.Trương Văn Tú2.Cao Đình Thi
658.4038TR - M

Nơi yêu cầu

2/2
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
D.009753;D.009754;