Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Xuân Tùng
Flexural strength of steel and composite beams under Non - unform heating conditions :Ph.D Dissertation (Luận án tiến sỹ) /Nguyễn Xuân Tùng. -Korea,2022
176 tr. ;24 cm
1.Flexural strength of steel2.Composite beams3.Non - unform heating conditions
1.Supervisor: Jong Sup Park
CT8024

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008024;