Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Nhật Minh Trị
Electrospun Nanofiber Blended Cement material: Strength, toughness and Microstructural characteristics =Vật liệu xi măng phối trộn sợi Nano phun kéo điện trường: Cường độ, độ dai và các đặc điểm cấu trúc vi mô :Ph.D Dissertation (Luận án tiến sỹ) /Nguyễn Nhật Minh Trị. -Korea,2021
151 tr. ;24 cm
1.Microstructural characteristics2.Nanofiber Blended Cement material3.Electrospun
1.Thesis Supervisor Jung Joong Kim
CT8023

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
L.008023;