Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Văn Tuấn
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 4 (Cục quản lý Đường bộ IV) :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Trần Văn Tuấn. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
113 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng2.Trung tâm Kỹ thuật đường bộ 43.Cục quản lý Đường bộ IV)
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Tuyết
KT8021

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008021;