Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Xuân Vinh
Hoàn thiện công tác thẩm định thiết kế trong giai đoạn thực hiện dự án tại cục Công tác phía nam - Bộ Xây dựng :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Lê Xuân Vinh. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
88 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Thẩm định thiết kế2.Thực hiện dự án3.Cục Công tác phía nam - Bộ Xây dựng
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Tuyết
KT8020

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008020;