Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Tuấn Mạnh
Hoàn thiện công tác lập định mức đặc thù cho công trình xây dựng hàng không tại Phân viện kinh tế xây dựng Miền nam :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Phạm Tuấn Mạnh. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
80 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Lập định mức đặc thù2.Công trình xây dựng hàng không3.Phân viện kinh tế xây dựng Miền nam
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT8019

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008019;