Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Hoàng Hưng
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty TNHH xây dựng Thuận Phát :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Hoàng Hưng. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
91 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng2.Công ty TNHH xây dựng Thuận Phát
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Hằng
KT8018

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008018;