Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Mạnh Hùng
Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu tại công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Nguyễn Mạnh Hùng. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
149 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Lựa chọn nhà thầu2.Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT8017

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008017;