Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đầu Minh Uyên
Hoàn thiện quản lý dự án đầu tư xây dựng của Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Đầu Minh Uyên. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
92 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Quản lý dự án đầu tư xây dựng2.Phân hiệu trường Đại học Lâm Nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quỳnh Sang
KT8016

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008016;