Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Vũ Công Thăng
Hoàn thiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Thuận :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Vũ Công Thăng. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
82 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Quản lý chi phí đầu tư xây dựng2.Ban quản lý dự án3.Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp4.Tỉnh Bình Thuận
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quỳnh Sang
KT8015

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008015;