Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Trí Huệ
Hoàn thiện công tác xây dựng giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tại Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Trần Trí Huệ. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
118 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Xây dựng giá dịch vụ thoát nước2.Xử lý nước thải3.Phân viện Kinh tế xây dựng Miền nam
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Phú Cường
KT8014

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008014;