Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Thị Ngọc Ly
Nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu của công ty cổ phần kết cấu thép ATAD :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Trần Thị Ngọc Ly. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
96 tr. ;30 cm
1.Năng lực cạnh tranh2.Đấu thầu3.Công ty cổ phần kết cấu thép ATAD
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Tuyết
KT8013

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008013;