Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Nguyễn Tường Linh
Hoàn thiện công tác thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng tại công ty TNHH Sông Lam :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Trần Nguyễn Tường Linh. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
95 tr. ;27 cm +Kèm đĩa CD
1.Thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng2.Công ty TNHH Sông Lam
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Quỳnh Sang
KT8012

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008012;