Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Tiến Hợp
Nghiên cứu nâng cao năng lực cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng của Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC :Luận văn thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng /Lê Tiến Hợp. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
102 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Nâng cao năng lực cạnh tranh2.Đấu thầu xây dựng3.Tổng công ty xây dựng công trình hàng không ACC
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Lương Hải
KT8011

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008011;