Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Thanh Tùng
Hoàn thiện phương pháp xác định chỉ số giá xây dựng phục vụ công tác quản lý chi phí cho tỉnh Bạc Liêu do Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam thực hiện :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng /Phạm Thanh Tùng. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
106 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Xác định chỉ số giá xây dựng2.Quản lý chi phí3.Tỉnh Bạc Liêu4.Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Phú Cường
KT8010

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008010;