Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Phạm Lê Hoàng Phúc
Hoàn thiện công tác quản lý tiến độ thi công tại công ty Cổ phần đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải Tracodi :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng /Phạm Lê Hoàng Phúc. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
106 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Quản lý tiến độ thi công2.Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển công nghiệp và vận tải Tracodi
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT8009

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008009;