Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Viết Long
Hoàn thiện công tác xác định giá nhân công xây dựng công trình phục vụ công tác quản lý chi phí cho tỉnh Vĩnh Long tại Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng /Nguyễn Viết Long. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
87 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Xác định giá nhân công2.Xây dựng công trình3.Quản lý chi phí4.Tỉnh Vĩnh Long5.Phân viện Kinh tế xây dựng Miền Nam
1.Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Phú Cường
KT8008

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008008;