Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Võ Kiên Trung
Hoàn thiện công tác lựa chọn nhà thầu tại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng /Võ Kiên Trung. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
105 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Lựa chọn nhà thầu2.Ban quản lý dự án3.đầu tư xây dựng4.Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
1.Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Ngọc Toàn
KT8007

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008007;