Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Việt Dũng
Hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương :Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế xây dựng /Lê Việt Dũng. -Tp. Hồ Chí Minh,2022
114 tr. ;30 cm +Kèm đĩa CD
1.Quản lý dự án2.Đầu tư xây dựng công trình3.Ban quản lý4.Dự án đầu tư xây dựng5.Tỉnh Bình Dương
1.Người hướng dẫn khoa học: GS.TSKH. Nghiêm Văn Dĩnh
KT8005

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2LV --> Kệ: Kinh tế
Mã xếp giá
L.008005;