Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Bộ Giáo dục và Đào tạo
Giáo trình lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam :Sử dụng trong các trường đại học hệ chuyên lý luận chính trị. -H.,2019
70 tr. ;27 cm
1.Giáo trình2.Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá