Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Yung Kuo Lim
Bài tập và lời giải cơ học /Yung Kuo Lim. -Tái bản lần thứ 1. -H. :Giáo dục,2010
447 tr. ;27 cm
1.Cơ học2.Bài tập cơ học

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá