Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lưu Thị Hương
Tài chính doanh nghiệp /Lưu Thị Hương, Vũ Duy Hào. -Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung. -H. :Đại học Kinh tế quốc dân,2011
108 tr. ;27 cm
1.Tài chính doanh nghiệp

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá