Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Quang Phúc
Bài giảng các phương pháp lượng trong quản lý xây dựng /Nguyễn Quang Phúc. -H.,2014
149 tr. ;27 cm
1.Bài giảng2.Các phương pháp lượng3.Quản lý xây dựng

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá