Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Đình Kiệm
Giáo trình tài chính doanh nghiệp /Nguyễn Đình Kiệm, Bạch Đức Hiển. -Tái bản lần thứ 1. -H. :Tài chính,2008
1.Giáo trình2.Tài chính doanh nghiệp

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá