Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Viết Trung
Chẩn đoán công trình cầu.Phần 2 /Nguyễn Viết Trung
172 tr. ;27 cm
1.Chẩn đoán cầu2.Thử nghiệm cầu3.Phương pháp siêu âm

Nơi yêu cầu

Đang sẵn sàng
Mã xếp giá