Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trung tâm nghiên cứu và tư vấn về phát triển
Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông nông thôn có sự tham gia của cộng đồng địa phương :Tài liệu giảng dạy thuộc dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP). -H.,2021
44 tr. ;27 cm
Nội dung chính của tài liệu về Công tác bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông nông thôn có sự tham gia của cộng đồng địa phương: Tầm quan trọng, các loại hình tham gia, cơ chế tham gia hiệu quả, phương pháp thúc đẩy công tác quản lý đường địa phương, các cách tiếp cận để nâng cao năng lực về bảo dưỡng thường xuyên của cộng đồng.
1.Bảo dưỡng thường xuyên2.Giao thông nông thôn3.Đường nông thôn
625.76TRU

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009746;