Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Tổng cục Đường bộ Việt Nam
Sổ tay hướng dẫn thực hiện bảo dưỡng thường xuyên đường huyện, đường xã có sự tham gia của cộng đồng :Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản địa phương (LRAMP). -H.,2021
161 tr. ;27 cm
Tài liệu được biên soạn với mục đích tạo nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của bảo dưỡng đường bộ, kỹ năng thực hiện bảo dưỡng thường xuyên cơ bản. Đồng thời trang bị kiến thức về cơ chế quản lý đường bộ địa phương, quy trình bảo dưỡng thường xuyên đường giao thông để cải thiện cuộc sống của người dân ở các cộng đồng nông thôn thông qua việc tiếp cận đường tốt hơn.
1.Chỉ dẫn kỹ thuật2.Bảo dưỡng đường3.Bảo dưỡng thường xuyên4.Giao thông nông thôn
625.76TON

Nơi yêu cầu

1/1
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009745;