Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đào Văn Dinh
Kết cấu bê tông cốt thép :Dùng cho ngành xây dựng công trình giao thông /Đào Văn Dinh (C.b); Đào Sỹ Đán, Bùi Thanh Quang,... -H.,2021
532 tr. ;27 cm
Nội dung cuốn sách là những kiến thức cơ bản nhất về kết cấu bê tông cốt thép theo tiêu chuẩn ACI 318-19, AASHTO LRFD và tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN 11823:2017
1.Kết cấu bê tông cốt thép2.Cấu kiện chịu cắt3.Cấu kiện chịu uốn4.Tiêu chuẩn ACI 318-195.AASHTO LRFD6.TCVN 11823:2017
1.Đào Sỹ Đán2.Bùi Thanh Quang3.Nguyễn Xuân Tùng4.Nguyễn Ngọc Lâm5.Cao Thị Mai Hương
624.18341ĐA - D

Nơi yêu cầu

135/150
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009743;D.009744;M.026076;M.026077;M.026078;M.026079;M.026080;M.026081;M.026082;M.026083;M.026084;M.026085;M.026086;M.026087;M.026088;M.026089;M.026090;M.026091;M.026092;M.026093;M.026094;M.026095;M.026096;M.026097;M.026098;M.026099;M.026100;M.026101;M.026102;M.026103;M.026104;M.026105;M.026106;M.026107;M.026108;M.026109;M.026110;M.026111;M.026112;M.026113;M.026114;M.026115;M.026116;M.026117;M.026118;M.026119;M.026120;M.026121;M.026122;M.026123;M.026124;M.026125;M.026126;M.026127;M.026128;M.026129;M.026130;M.026131;M.026132;M.026133;M.026134;M.026135;M.026136;M.026137;M.026138;M.026139;M.026140;M.026141;M.026142;M.026143;M.026144;M.026145;M.026146;M.026147;M.026148;M.026149;M.026150;M.026151;M.026152;M.026153;M.026154;M.026155;M.026156;M.026157;M.026158;M.026159;M.026160;M.026161;M.026162;M.026163;M.026164;M.026165;M.026166;M.026167;M.026168;M.026169;M.026170;M.026171;M.026172;M.026173;M.026174;M.026175;M.026176;M.026177;M.026178;M.026179;M.026180;M.026181;M.026182;M.026183;M.026184;M.026185;M.026186;M.026187;M.026188;M.026189;M.026190;M.026191;M.026192;M.026193;M.026194;M.026195;M.026196;M.026197;M.026198;M.026199;M.026200;M.026201;M.026202;M.026203;M.026204;M.026205;M.026206;M.026207;M.026208;M.026209;M.026210;M.026211;M.026212;M.026213;M.026214;M.026215;M.026216;M.026217;M.026218;M.026219;M.026220;M.026221;M.026222;M.026223;