Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Lê Văn Học
Toa xe chuyên dùng /Lê Văn Học (C.b); Mai Văn Thắm, Vũ Thị Hoài Thu. -H. :Giao thông Vận tải,2021
324 tr. ;27 cm
Trình bày các vấn đề chung về toa xe chuyên dùng; Kết cấu và tính toán giá chuyển hướng toa xe chuyên dùng; Kết cấu và tính toán thân xe của toa xe hàng chuyên dùng; Đặc điểm kết cấu và tính toán toa xe xi téc; Đặc điểm thùng toa khách chuyên dùng
1.Toa xe chuyên dùng2.Giá chuyển hướng3.Toa xe công nghiệp4.Kết cấu toa xe
1.Mai Văn Thắm2.Vũ Thị Hoài Thu
625.23LE - H

Nơi yêu cầu

40/40
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Cơ khí
Mã xếp giá
D.009739;D.009740;M.025990;M.025991;M.025992;M.025993;M.025994;M.025995;M.025996;M.025997;M.025998;M.025999;M.026000;M.026001;M.026002;M.026003;M.026004;M.026005;M.026006;M.026007;M.026008;M.026009;M.026010;M.026011;M.026012;M.026013;M.026014;M.026015;M.026016;M.026017;M.026018;M.026019;M.026020;M.026021;M.026022;M.026023;M.026024;M.026025;M.026026;M.026027;