Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Trung Kiên
Động lực học công trình /Nguyễn Trung Kiên (C.b); Tạ Duy Hiển, Phạm Văn Phê. -H.,2021
204 tr. ;27 cm
Trình bày về Khái niệm cơ bản; Dao động hệ một bậc tự do; Dao động hệ hữu hạn bậc tự do; Hệ vô hạn bậc tự do - Dao động của thanh thẳng; Dao động của hệ phức tạp; Phương pháp tích phân theo thời gian trong phân tích bài toán động lực học
1.Động lực học công trình2.Dao động3.Hệ hữu hạn4.Hệ phức tạp5.Thanh thẳng
1.Tạ Duy Hiển2.Phạm Văn Phê
624.171NG - K

Nơi yêu cầu

50/50
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009737;D.009738;M.025942;M.025943;M.025944;M.025945;M.025946;M.025947;M.025948;M.025949;M.025950;M.025951;M.025952;M.025953;M.025954;M.025955;M.025956;M.025957;M.025958;M.025959;M.025960;M.025961;M.025962;M.025963;M.025964;M.025965;M.025966;M.025967;M.025968;M.025969;M.025970;M.025971;M.025972;M.025973;M.025974;M.025975;M.025976;M.025977;M.025978;M.025979;M.025980;M.025981;M.025982;M.025983;M.025984;M.025985;M.025986;M.025987;M.025988;M.025989;