Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Trần Hoài Trung
Kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến /Trần Hoài Trung (C.b); Đàm Mỹ Hạnh. -H. :Giao thông Vận tải,2021
100 tr. ;27 cm
Trình bày về kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến; Các kỹ thuật đa truy nhập phân chia theo tần số, thời gian và không gian; Đa truy nhập phân chia theo mã; các kỹ thuật đa truy nhập vô tuyến cho truyền dẫn đa sóng mang và đơn sóng mang; kỹ thuật đa truy nhập phi trực giao Noma
1.Đa truy nhập2.Vô tuyến3.FDMA4.TDMA5.NOMA
1.Đàm Mỹ Hạnh
621.384TR - T

Nơi yêu cầu

50/50
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009735;D.009736;M.025894;M.025895;M.025896;M.025897;M.025898;M.025899;M.025900;M.025901;M.025902;M.025903;M.025904;M.025905;M.025906;M.025907;M.025908;M.025909;M.025910;M.025911;M.025912;M.025913;M.025914;M.025915;M.025916;M.025917;M.025918;M.025919;M.025920;M.025921;M.025922;M.025923;M.025924;M.025925;M.025926;M.025927;M.025928;M.025929;M.025930;M.025931;M.025932;M.025933;M.025934;M.025935;M.025936;M.025937;M.025938;M.025939;M.025940;M.025941;