Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Đào Duy Lâm
Chẩn đoán cầu và hầm /Đào Duy Lâm (C.b); Vũ Quang Trung, Trần Việt Hùng. -H. :Giao thông Vận tải,2021
140 tr. ;27 cm
Trình bày các nội dung cơ bản về phương pháp chẩn đoán đánh giá chất lượng công trình, phát hiện các hư hỏng, đánh giá khả năng chịu tải và mức độ an toàn của các kết cấu và móng của công trình cầu và hầm; kiểm tra và chẩn đoán kết cấu nhịp cầu thép và cầu dây treo, cầu bê tông cốt thép, mố trụ và móng cầu; thử nghiệm cầu 74 và kiếm tra kết cấu công trình ngầm
1.Chẩn đoán cầu2.Hầm3.Kết cấu nhịp cầu4.Cầu thép5.Cầu dây treo6.Cầu bê tông cốt thép
1.Vũ Quang Trung2.Trần Việt Hùng
624.2ĐA - L

Nơi yêu cầu

45/45
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ --> Kệ: Công trình
Mã xếp giá
D.009733;D.009734;M.025851;M.025852;M.025853;M.025854;M.025855;M.025856;M.025857;M.025858;M.025859;M.025860;M.025861;M.025862;M.025863;M.025864;M.025865;M.025866;M.025867;M.025868;M.025869;M.025870;M.025871;M.025872;M.025873;M.025874;M.025875;M.025876;M.025877;M.025878;M.025879;M.025880;M.025881;M.025882;M.025883;M.025884;M.025885;M.025886;M.025887;M.025888;M.025889;M.025890;M.025891;M.025892;M.025893;