Hotline +84(028).3730.9492

Thông tin thư mục

Hiển thị:

Nguyễn Mạnh Hùng
Bài tập xác suất thống kê.Tập II /Nguyễn Mạnh Hùng (C.b), Bùi Việt Hương. -H. :Giao thông Vận tải,2021
136 tr. ;27 cm
Ngoài các ví dụ minh họa và bài luyện tập, cuốn sách bao gồm 227 bài tập được viết thành 4 chương: thống kê mô tả và phân phối mẫu, ước lượng tham số, kiểm định giả thuyết thống kê, hồi quy và tương quan
1.Bài tập xác suất - thống kê2.Thống kê mô tả3.Phân phối mẫu4.Ước lượng tham số5.Kiểm định giả thuyết6.Hồi quy7.Tương quan
1.Bùi Việt Hương
519.2076NG - H

Nơi yêu cầu

241/250
Đang sẵn sàng
Thư viện: UTC2 --> Kho: UTC2Đ
Mã xếp giá
D.009731;D.009732;M.025603;M.025604;M.025605;M.025606;M.025607;M.025608;M.025609;M.025610;M.025611;M.025612;M.025613;M.025614;M.025615;M.025616;M.025617;M.025618;M.025619;M.025620;M.025621;M.025622;M.025623;M.025624;M.025625;M.025626;M.025627;M.025628;M.025629;M.025630;M.025631;M.025632;M.025633;M.025634;M.025635;M.025636;M.025637;M.025638;M.025639;M.025640;M.025641;M.025642;M.025643;M.025644;M.025645;M.025646;M.025647;M.025648;M.025649;M.025650;M.025651;M.025652;M.025653;M.025654;M.025655;M.025656;M.025657;M.025658;M.025659;M.025660;M.025661;M.025662;M.025663;M.025664;M.025665;M.025666;M.025667;M.025668;M.025669;M.025670;M.025671;M.025672;M.025673;M.025674;M.025675;M.025676;M.025677;M.025678;M.025679;M.025680;M.025681;M.025682;M.025683;M.025684;M.025685;M.025686;M.025687;M.025688;M.025689;M.025690;M.025691;M.025692;M.025693;M.025694;M.025695;M.025696;M.025697;M.025698;M.025699;M.025700;M.025701;M.025702;M.025703;M.025704;M.025705;M.025706;M.025707;M.025708;M.025709;M.025710;M.025711;M.025712;M.025713;M.025714;M.025715;M.025716;M.025717;M.025718;M.025719;M.025720;M.025721;M.025722;M.025723;M.025724;M.025725;M.025726;M.025727;M.025728;M.025729;M.025730;M.025731;M.025732;M.025733;M.025734;M.025735;M.025736;M.025737;M.025738;M.025739;M.025740;M.025741;M.025742;M.025743;M.025744;M.025745;M.025746;M.025747;M.025748;M.025749;M.025750;M.025751;M.025752;M.025753;M.025754;M.025755;M.025756;M.025757;M.025758;M.025759;M.025760;M.025761;M.025762;M.025763;M.025764;M.025765;M.025766;M.025767;M.025768;M.025769;M.025770;M.025771;M.025772;M.025773;M.025774;M.025775;M.025776;M.025777;M.025778;M.025779;M.025780;M.025781;M.025782;M.025783;M.025784;M.025785;M.025786;M.025787;M.025788;M.025789;M.025790;M.025791;M.025792;M.025793;M.025794;M.025795;M.025796;M.025797;M.025798;M.025799;M.025800;M.025801;M.025802;M.025803;M.025804;M.025805;M.025806;M.025807;M.025808;M.025809;M.025810;M.025811;M.025812;M.025813;M.025814;M.025815;M.025816;M.025817;M.025818;M.025819;M.025820;M.025821;M.025822;M.025823;M.025824;M.025825;M.025826;M.025827;M.025828;M.025829;M.025830;M.025831;M.025832;M.025833;M.025834;M.025835;M.025836;M.025837;M.025838;M.025839;M.025840;M.025841;M.025842;M.025843;M.025844;M.025845;M.025846;M.025847;M.025848;M.025849;M.025850;